Förskola - Frågor och svar

Hur är förskolans utemiljö? På förskolans skolgård har barnen möjlighet att utforska, upptäcka och uppleva naturen genom att gå balans på en nylagd hinderbana, rutscha nerför eller klättra uppför kullen, med stora fortet högst upp. Det finns även utrymme för cykling, sand- och vattenlek och andra rörelselekar.

Är ni ute varje dag? Vi är ute vid olika tider med alla grupperna dagligen. Det är en viktig del av vår verksamhet. Vår närmiljö ger barnen möjlighet till aktiva och varierade fysiska övningar. Rörelse går hand i hand med barnets utveckling.

Hur arbetar ni med Montessoripedagogik i vardagen? Montessoripedagogiken tar tillvara på barnets nyfikenhet, egna intressen och lust att arbeta. Vi arbetar medvetet med att stärka barnets identitet och bli trygg i den. De yngsta barnen arbetar med språk, rörelse, musik, drama och sinnesträning. Barnen leker och lär sig genom praktiska vardagsövningar, omvårdnad, på- och avklädning, bära brickor, tvätta händer osv. De äldre barnen arbetar med de fem traditionella ämnesområdena: praktiska vardagsövningar, sensoriska övningar, språk, matematik och kultur och skapande aktiviteter. De har friheten att själv välja sina aktiviteter, vad de vill arbeta med och hur länge de vill arbeta med varje övning.

Hur ser Montessorimiljön ut? Vi lägger stor vikt vid att ta hand om och vara rädda om vår miljö. Vi skapar en lugn miljö så att barnen kan arbeta koncentrerat med Montessorimaterialet. Detta görs under en arbetscykel under förmiddagstid där barnet lär in ordning i form av att ta och ställa tillbaka material på samma plats. Vi erbjuder också ett sinnesrum där barnet får en lugn och tyst stund, kan läsa en bok eller mysa i en koja, tillsammans med en kompis.

Hur ser språkbadet ut? Vi använder dagligen svenska, engelska och franska i samspelet med barnen. På varje avdelning finns tre pedagoger som representerar var sitt språk.

Vi har annat/andra språk hemma, än dessa som erbjuds på BMSL förskola. Hur påverkar det vårt barn? Beroende på barnets individuella förutsättningar samt vilka andra språk barnet har med sig hemifrån ställer det olika stora utmaningar varje enskilt barn. Men, både i förskolan och skolan har vi barn vars föräldrar varken har svenska, engelska eller franska som modersmål.

Hur ser Hälsoprofilen ut? Vi är utomhus dagligen och har utedagar och gymnastik varje vecka. I samtliga grupper har vi daglig vila och avslappning som dagsrutin. Vi tänker på barnens sockerintag vid alla våra måltider under dagen och likaså vid bakning och födelsedagsfirande.

Hur följer ni upp barnens utveckling och dokumentation i samarbetet med föräldrar? Vi följer förskolans läroplan (Lpfö98/10) och dokumenterar arbetet genom Infomentor. Vi har en kontinuerlig kontakt med förälder via nätet i form av bilder och text, knutet till den dagliga verksamheten. Vi dokumenterar både gruppgemensamma händelser på bloggen, och det enskilda barnet i dess portfolio, i såväl ord som i bild, och med tydliga kopplingar till läroplanen för förskolan.

Hur många barn är det i varje barngrupp? På avdelningen för de yngsta barnen, 1-3 år har vi 12 barn. På våra två avdelningar för barn 3-6 år har vi 16 barn på vardera avdelning.

Vilka kulturella och estetiska inslag finns i verksamheten? Vi har musik och sångstund varje vecka ute eller inomhus. Därutöver besöker vi regelbundet biblioteket i skolan. Vi går på teaterföreställningar och andra evenemang som till exempel Körruset, som erbjuds av Lunds kommun.

Vad förväntas av oss som föräldrar på förskolan? Att föräldrar inte bara engagerar sig i de egna barnen utan även i förskolan genom att till exempel komma till förskolans ”fixardagar” en gång per termin. Att föräldrar stöttar sina barn i att respektera och följa förskolans värdegrund. Att föräldrar själva respekterar och följer förskolans värdegrund.

Hur ser förskolan på genusperspektivet? Alla får vara sig själv och montessorimaterialet inspirerar inte till någon könsskillnad. Pedagogerna arbetar aktivt med jämställdhet och ett genomarbetat värdegrundsarbete och ”Likabehandlingsplan”.

Vilken är månadsavgiften? Vi följer kommunens avgifter.